Saturday, August 20, 2011

I Think.............
................%%%
................%%%-(
............._%%%_/
..........._%%%%
........_%%%/..\*
.....%%%%%\\.\_
........%%%%...\.\\
...............)......./\_/
............./(___. \
.............'-----'...(
............/...........)
.____/.............(
......../...............)
.....,'.................(
.,-'....................)
.'-._.......'-...___(
......``---.......__)
..............) |) |
.............`-'-..\_

Sweet raho CADBURY ki Tarah;
Fresh raho CLOSEUP ki tarah;
BEAUTIFUL raho Fair&Lovely ki tarah;
Tension free raho CHILD ki tarah;
aur smart raho MERI TARAH ........

No comments:

Post a Comment

आपके आने और विचार देने के लिए आभारी हूं